Wspólnoty mieszkaniowe

OC wspólnoty mieszkaniowej

Rodzaj ubezpieczanej działalności:

Posiadanie mienia oraz zarządzanie, administrowanie nieruchomościami własnymi i powierzonymi w użytkowanie na podstawie tytułu prawnego, w szczególności za szkody powstałe w związku z posiadaniem/użytkowaniem:

 1. budynku (budynków) wraz z pomieszczeniami dodatkowymi, takimi jak piwnice, komórki lokatorskie, wózkownie, schowki, garaże, suszarnie;
 2. miejsc postojowych znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej;
 3. placów, trawników, dziedzińców, ogrodów, drzew i roślin;
 4. wszelkiego typu instalacji w jakie wyposażona jest nieruchomość wspólna;
 5. urządzeń rekreacyjnych, placów zabaw, boisk znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej.

Zakres ubezpieczenia:

Zakres podstawowy stanowi odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego o charakterze pozaumownym (OC deliktowa) oraz odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa), w tym:

 • za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym na skutek rażącego niedbalstwa;
 • za szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez dobrowolnych nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu, w tym imprez osiedlowych;
 • za szkody powstałe w następstwie przeniesienia ognia;
 • za szkody powstałe w następstwie przepięć;
 • za szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych;
 • za szkody powstałe w wyniku przecieku wody przez nieszczelne pokrycia dachowe, nieszczelną stolarkę okienną, balkony, loggie, wykusze lub nieszczelne złącza ścian zewnętrznych budynku, systemy odwodnieniowe (rynny, rury spustowe i balkonowe);
 • za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego (z zachowaniem prawa regresu).

Podwykonawca - firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności porządkowych (w tym odśnieżania);

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna Wspólnoty Mieszkaniowej za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym członkom Wspólnoty Mieszkaniowej.

Ochrona obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za straty, które osoba trzecia poniosła (straty rzeczywiste) oraz korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono jej szkody.

OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Ubezpieczonymi są członkowie zarządu oraz rady mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej, pełniący wskazane funkcje w okresie ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty finansowe, wyrządzone osobom trzecim.

Ubezpieczenie mienia (nieruchomości i ruchomości) od ryzyk wszystkich lub nazwanych

Ubezpieczenie mienia to kompleksowa oferta zabezpieczenia majątku należącego do podmiotów działających w szeroko pojętym sektorze mieszkalnictwa. Ochrona świadczona jest na zasadach ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (tzw. "all risks").

Zakres ubezpieczenia obejmuje każde ryzyko wywołujące szkodę w mieniu, które nie zostało wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia, np. szkody materialne powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych, bądź kanalizacyjnych.

Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony poprzez zastosowanie klauzul indywidualnych.

Przedmiot ubezpieczenia dla nieruchomości wspólnej:

Mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, a wykorzystywane w związku z użytkowaniem nieruchomości wspólnej tj.

 • Budynki mieszkalne (w tym m.in. stałe elementy wykończeniowe, instalacje, hale garażowe);
 • Budowle (w tym m.in. podjazdy, chodniki, drogi wewnętrzne);
 • Budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
 • Obiekty małej architektury (w tym m.in. osłony, altany śmietnikowe, ogrodzenia, bramy zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne);
 • Mienie ruchome (w tym m.in. maszyny, wyposażenie, urządzenia, wodomierze, monitoring, fotowoltaika);
 • Mienie osób trzecich (w tym m.in. kubły na śmieci, wodomierze, fotowoltaika);
 • Przewody i rurociągi znajdujące się poza budynkiem – niezależnie od odległości do budynku, własne lub pod nadzorem;
 • Mienie niskocenne (w tym min. wycieraczki, donice);
 • Architektura ogrodowa wraz z roślinnością.

Przedmiot ubezpieczenia dla mienia SM/TBS/ZGK/Zarządcy Nieruchomości:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • szyby i inne tłukące się przedmioty,
 • mienie osób trzecich,
 • nakłady adaptacyjne,
 • wartości pieniężne,
 • mienie pracownicze.

Czy wspólnota mieszkaniowa musi mieć ubezpieczenie?

W Polsce nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia przez wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie mieszkaniowe.  Podmioty, które zarządzają budynkami wielomieszkaniowymi mają świadomość zagrożeń, a w szczególności konsekwencji wystąpienia niechcianych okoliczności, dlatego powszechną praktyką są ubezpieczenia. Rynek oferuje bogaty wachlarz rozwiązań, dzięki czemu każda wspólnota mieszkaniowa odnajdzie dla siebie odpowiedni produkt. W celu doboru właściwego zakresu ochrony warto skontaktować się z profesjonalnym brokerem, który posiada solidne doświadczenie w sektorze mieszkalnictwa i dopasuje rozwiązania do specyfiki oraz potrzeb danej społeczności. Dodatkowym atutem takiej współpracy będzie wsparcie w procesie likwidacji szkód.

Dlaczego warto ubezpieczyć wspólnoty mieszkaniowe?

Ubezpieczając wspólnotę mieszkaniową nie trzeba martwić się w przypadku zdarzeń losowych, co więcej, ubezpieczyciel pokryje również szkody wyrządzone w mieniu wspólnoty.  W zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia i jego zakresu, ubezpieczyciel możne nawet pokryć szkody powstałe w skutek błędnych decyzji zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Ostateczny zakres ochrony będzie zależał od decyzji zarządcy, bądź wspólnoty mieszkaniowej. Aby zoptymalizować zakres ochrony oraz jej koszty warto skorzystać  z pomocy brokera ubezpieczeniowego, który posiada doświadczenie w sektorze mieszkalnictwie.

Jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla wspólnoty mieszkaniowej?

Oferta ubezpieczeniowa dla wspólnoty mieszkaniowej zawiera podstawowe ryzyka, przede wszystkim ubezpieczenie od ognia i od zdarzeń losowych. Podstawowy zakres ochrony można rozszerzyć o dodatkowe zakresy odpowiednie do potrzeb konkretnej wspólnoty mieszkaniowej, na przykład o OC członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ryzyka powodzi, kradzieży zwykłej, ryzyka wandalizmu i dewastacji i wielu innych.

Każda wspólnota mieszkaniowa powinna rozważyć opcję posiadania dodatkowej polisy chroniącej członków zarządu oraz rady mieszkańców, pełniących funkcje w okresie ubezpieczenia, tzw. OC członków zarządu. Ubezpieczenie to chroni w przypadku, gdy skutki decyzji podejmowanych przez zarząd naruszyły prawa osób trzecich lub sprawiły szkody w ich mieniu (np. na skutek szkód wyrządzonych osobom trzecim w czasie remontów czy innych prac zleconych przez zarząd).

Za jakie szkody, co do zasady, nie odpowiada ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia mienia?

Co do zasady, ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:

 • naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem;
 • następstw nieprzeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów;
 • zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność ubezpieczony;
 • stopniowego pogarszania się stanu mienia, wilgotności lub suchości powietrza, zmian temperatury lub wilgotności, kurczenia się, gnicia, pleśni, działania grzybów, owadów lub innych szkodników, zwierząt, zmiany koloru, faktury lub wykończenia;
 • osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka;
 • prowadzenia w obrębie lokalizacji robót budowlanych, na które zgodnie z ustawą Prawo budowlane wymagane jest zezwolenie;
 • niewłaściwego wykonawstwa lub błędów w projekcie, zastosowania wadliwego materiału, błędów w konstrukcji, wad ukrytych, technologicznych bądź innych wad materiałowych, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie szkodowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Jaki majątek wspólnoty mieszkaniowej można objąć ochroną?

Ochroną można objąć wszystkie budynki oraz budowle przylegające, które wchodzą w skład majątku wspólnoty jak i wyposażenie lub nawet mienie należące do osób pracujących na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej?

Na powyższe pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Koszt składki ubezpieczenia będzie zależał od wielu składowych, jak na przykład zakresu ubezpieczenia bądź przyjętej sumy ochrony. Szukając oferty warto jest skorzystać z pomocy brokera z doświadczeniem w branży mieszkalnictwa, który doradzi w doborze indywidualnych produktów ubezpieczeniowych, pomoże zidentyfikować istotne ryzyka a także wesprze w procesie likwidacji szkód. Zapraszamy do kontaktu: https://mieszkalnictwo.pib-broker.pl/kontakt/

W jaki sposób ustalić sumę gwarancyjną w ubezpieczeniu OC?

Otrzymując ofertę ubezpieczenia często zwracamy uwagę na zaproponowane przez ubezpieczyciela wysokości sumy gwarancyjnej. Przy jej weryfikacji należy mieć na względzie pełną rekompensatę strat spowodowanych ewentualną szkodą. Rosnąca w społeczeństwie świadomość roli ubezpieczeń przekłada się na coraz większą liczbę szkód, jak również wysokość zgłaszanych roszczeń o odszkodowanie. W przypadku szkód na osobie (a takie należy również wziąć pod uwagę) należy pamiętać, że elementem odszkodowania są również zadośćuczynienia oraz renty.

Dodatkowo warto mieć świadomość działalności kancelarii odszkodowawczych, które funkcjonują na rzecz poszkodowanych. Podmioty te posiadają w swoich zasobach doświadczonych prawników, którzy przygotowują dokumentację dotyczącą samych okoliczności powstania szkody jak również odnoszącą się do jej wysokości. Kancelarie odszkodowawcze dzięki swojemu doświadczeniu bywają dość skuteczne w dochodzeniu odszkodowań na rzecz swoich klientów. Czynnikiem, którego siła oddziaływania znacząco wzrosła w ostatnim roku jest inflacja. Ona również ma bezpośredni wpływ na kwotę odszkodowania.

Mając na uwadze powyższe rekomendujemy naszym klientom systematyczne podwyższanie wysokości sum gwarancyjnych w polisach OC. 

Jak wybrać polisę dla wspólnoty mieszkaniowej?

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej to polisa o wyjątkowym charakterze, która zabezpiecza interesy wszystkich lokatorów zamieszkujących daną nieruchomość. Wybierając polisę dla wspólnoty mieszkaniowej należy zastanowić się nad zakresem ochrony i ostatecznie wdrożyć taki, który będzie dla niej najbardziej optymalny. Kluczowe jest, aby ubezpieczenie chroniło części wspólne budynku, takie jak: klatki schodowe, korytarze, windy, elewacje, poszycia dachowe, ściany nośne i elementy konstrukcyjne. Najkorzystniejszym modelem dla specyfiki wspólnoty mieszkaniowej jest polisa w systemie All Risk, czyli ubezpieczenie od ryzyk wszystkich. Dzięki swojej konstrukcji chroni przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, z wyjątkiem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczając wspólnotę mieszkaniową należy rozważyć poszerzenie zakresu ubezpieczenia, aby dopasować polisę do specyfiki działania oraz potencjalnych zagrożeń, jak na przykład: ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych, dodatkową ochronę od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej ma indywidualne warunki i zakres, dlatego podczas jego doboru warto skorzystać z pomocy doświadczonego pośrednika ubezpieczeniowego jakim niewątpliwie jest broker ubezpieczeniowy. Dzięki temu jeszcze lepiej zadbamy o zakres ochrony, a profesjonalnie przeprowadzone negocjacje pozwolą istotnie poprawić relację ceny do jakości wdrażanego ubezpieczenia.

Jak można uzyskać ofertę ubezpieczenia dla wspólnoty?

Od ponad 20 lat współpracujemy z przedstawicielami sektora mieszkalnictwa na terenie całego kraju, dzięki czemu zbudowaliśmy solidne fundamenty do owocnej współpracy, oparte na rozeznaniu w specyfice działalności oraz dedykowanych programach ubezpieczeniowych. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu, wybierając jedną z trzech możliwości:

 1. Kontaktując się bezpośrednio z jednym z naszych Dyrektorów Regionalnych:
 1. Kontaktując się z biurem we Wrocławiu lub Wysokiej:
 • PIB Broker S.A. WROCŁAW, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, +48 71 341 87 57
 • PIB Broker S.A. WARSZAWA, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, +48 71 715 92 30
 • biuro@pib-broker.pl, www.pib-broker.pl
 1. Wypełniając formularz kontaktowy na stronie https://mieszkalnictwo.pib-broker.pl/kontakt/

Jak wygląda współpraca z brokerem ubezpieczeniowym WDB S.A.?

Współpracę rozpoczynamy od formalności w zakresie udzielenia nam stosownego pełnomocnictwa. Kolejnym krokiem będzie audyt aktualnego programu ubezpieczeniowego, jeśli wspólnota korzysta już z ochrony ubezpieczeniowej. Jego celem jest zdiagnozowanie mocnych oraz słabych stron bieżącej ochrony. Wyniki przedstawiamy w formie pisemnego raportu podczas spotkania.

W kolejnym kroku przeprowadzamy analizę aktualnych potrzeb oraz wymagań stawianych wobec uruchamianej, bądź wznawianej oferty ubezpieczeniowej. Na tym etapie pracujemy z zakresem ochrony bądź jej parametrami, których zmiany będą wynikową np. zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania wspólnoty, zebranych doświadczeń czy rekomendacji, które udzielamy mając na uwadze nasze doświadczenie w pracy z sektorem mieszkalnictwa.

Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy zapytanie ofertowe, które dalej zostaje  przesłane do wybranych przez klienta, bądź/i wskazanych przez WDB S.A. towarzystw ubezpieczeniowych.

W ostatnim kroku prezentujemy otrzymane oferty w formie raportu wraz z nasza rekomendacją najlepszego rozwiązania. Oczywiście wszystko w ujęciu wcześniej zdefiniowanych potrzeb oraz aktualnych uwarunkowań ochrony.

Każdy z naszych klientów otrzymuje wsparcie w procesie likwidacji szkód. W tym celu wykorzystujemy zarówno ustalone procedury i dokumenty jak i autorski, elektroniczny system CRM dzięki czemu nasi klienci mają pełny, przejrzysty i bardzo szybki dostęp do szkodowości.

Co ma wpływ na wzrost wysokości składek dla wspólnot mieszkaniowych?

Na wzrost wysokości składek mają wpływ m. in.:

 • inflacja, która przekłada się bezpośrednio na koszt likwidacji szkód tj. wzrost cen materiałów i robocizny;
 • inflacja, która przekłada się na wzrost kosztów obsługi polisy po stronie ubezpieczyciela tj. wzrost kosztu reasekuracji, wzrost wynagrodzeń pracowników (podwyżki inflacyjne) oraz wzrost kosztów prowadzenia biura (ceny mediów);
 • szkodowość frekwencyjna, jeśli utrzymuje się na stałym wysokim poziomie;
 • wyższe sumy ubezpieczenia dla budynków wspólnoty mieszkaniowej, które są dopasowywane do aktualnych wartości rynkowych.

Mając na uwadze powyższe ubezpieczyciel musi zabezpieczyć dodatkowe środki, aby móc obsłużyć klienta. Zostało to oszacowane na minimum 20% wzrostu składki w stosunku do roku poprzedniego.