Deweloperzy

Ubezpieczenie D&O (zarządu, rady nadzorczej, prokurenta, głównej księgowej)

Podmiot ubezpieczenia:

Podmioty działające w formach: spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółdzielni.

Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczenie odpowiedzialności organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, prokurent) i samej spółki przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz. Polisa uruchomi się w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i na okoliczności pozwu ze strony samej spółki.

Zakres ubezpieczenia:

 • pokrycie kosztów obrony prawnej przed roszczeniem – także w sprawach karnych,
 • wypłata odszkodowania – zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody,
 • ochrona dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych,
 • pokrycie kosztów postępowania przygotowawczego,
 • wypłata odszkodowania w sprawach o naruszenie praw pracowniczych,
 • ochrona członków władz zasiadających w spółkach zależnych, bez konieczności wykupywania oddzielnych polis,
 • ochrona w przypadku odpowiedzialności członków władz za zobowiązania publicznoprawne spółki,
 • pokrycie grzywien i kar administracyjnych.

Ubezpieczenie skarbowe (koszty związane z sankcjami skarbowymi)

Podmiot ubezpieczenia:

Osoby pośrednio lub bezpośrednio odpowiedzialne za finanse w firmie – także członkowie zarządu i właściciele.

Zakres ubezpieczenia:

 • zbadanie zasadności postawionych zarzutów i pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata, kosztów sądowych;
 • pokrycie kosztów odszkodowań – kar finansowych nakładanych na podstawie KKS;
 • pokrycie kosztów odtworzenia dokumentów zagubionych, zniszczonych lub utraconych.

Ubezpieczenie Cyber Security (atak hakerski, utrata danych osobowych – RODO)

Podmiot ubezpieczenia:

Podmioty, które przetwarzają dane elektroniczne.

Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje ochroną dane elektroniczne od szkód wyrządzonych przez wirusy komputerowe, ataki hakerskie oraz nieuczciwych pracowników.

Zakres ubezpieczenia:

 • koszty obrony prawnej i odszkodowanie w przypadku utraty danych osobowych,
 • kwoty odpowiadające wysokości kar administracyjnych za naruszenie danych (sankcje z tytułu naruszenia prawa ochrony danych RODO),
 • honoraria z tytułu świadczenia usług prawnych oraz reprezentowania Ubezpieczonego przed organami władzy państwowej w związku z postępowaniem prowadzonym przez organ nadzoru,
 • honoraria z tytułu świadczenia przez specjalistów usług w zakresie informatyki śledczej,
 • honoraria z tytułu świadczenia usług przez niezależnych doradców, których celem jest ochrona reputacji spółki i osób fizycznych,
 • honoraria związane z zawiadomieniem osoby, której dotyczą dane,
 • honoraria związane z odzyskaniem danych elektronicznych.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (ubezpieczenie inwestycji)

Podmiot ubezpieczenia:

Inwestor, główny wykonawca, podwykonawca.

Przedmiot ubezpieczenia:

Obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na placu budowy. Obejmuje roboty kontraktowe (materiały + robocizna), sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie.

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia , które nie są wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Podstawowe ryzyka to w szczególności: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, katastrofa budowlana, powódź, huragan, grad, osunięcie się ziemi, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi i inne.

Formy ubezpieczenia:

 • Otwartego pokrycia tzw. open cover – ubezpieczeniem objęte są kontrakty na uzgodnionych warunkach, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia;
 • Obrotowa – ubezpieczeniem są objęte wszystkie realizowane kontrakty spełniające wcześniej uzgodnione parametry, bez konieczności każdorazowego ich zgłaszania.

OC ogólne (działalności)

Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym:

 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
 • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych;
 • szkody powstałe w wyniku przecieku wody przez nieszczelne pokrycia dachowe, nieszczelną stolarkę okienną, balkony, loggie, wykusze lub nieszczelne złącza ścian zewnętrznych budynku, systemy odwodnieniowe (rynny, rury spustowe i balkonowe).

Ubezpieczenie mienia (nieruchomości i ruchomości) od ryzyk wszystkich lub nazwanych

Ubezpieczenie mienia to kompleksowa oferta zabezpieczenia majątku należącego do podmiotów działających w szeroko pojętym sektorze mieszkalnictwa. Ochrona świadczona jest na zasadach ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (tzw. "all risks").

Zakres ubezpieczenia obejmuje każde ryzyko wywołujące szkodę w mieniu, które nie zostało wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia, np. szkody materialne powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych, bądź kanalizacyjnych.

Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony poprzez zastosowanie klauzul indywidualnych.

Przedmiot ubezpieczenia dla nieruchomości wspólnej:

Mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, a wykorzystywane w związku z użytkowaniem nieruchomości wspólnej tj.

 • Budynki mieszkalne (w tym m.in. stałe elementy wykończeniowe, instalacje, hale garażowe);
 • Budowle (w tym m.in. podjazdy, chodniki, drogi wewnętrzne);
 • Budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
 • Obiekty małej architektury (w tym m.in. osłony, altany śmietnikowe, ogrodzenia, bramy zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne);
 • Mienie ruchome (w tym m.in. maszyny, wyposażenie, urządzenia, wodomierze, monitoring, fotowoltaika);
 • Mienie osób trzecich (w tym m.in. kubły na śmieci, wodomierze, fotowoltaika);
 • Przewody i rurociągi znajdujące się poza budynkiem – niezależnie od odległości do budynku, własne lub pod nadzorem;
 • Mienie niskocenne (w tym min. wycieraczki, donice);
 • Architektura ogrodowa wraz z roślinnością.

Przedmiot ubezpieczenia dla mienia SM/TBS/ZGK/Zarządcy Nieruchomości:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • szyby i inne tłukące się przedmioty,
 • mienie osób trzecich,
 • nakłady adaptacyjne,
 • wartości pieniężne,
 • mienie pracownicze.

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance)

Rozróżnić możemy kilka rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych. Najbardziej popularne ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce to polisy OC. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce. W drugiej kolejności dużą popularnością cieszy się Autocasco, które jest już ubezpieczeniem dobrowolnym. Wśród często kupowanych ubezpieczeń komunikacyjnych znajdują się również NNW, Assistance, dodatkowe ubezpieczenie szyb.

Zakres ochrony OC obejmuje wszystkie roszczenia osób trzecich względem osoby, która spowodowała kolizję.

Ubezpieczenie AC zapewnia ochronę na wypadek uszkodzenia lub kradzieży pojazdu.

Dostępne są 2 warianty:

 1. serwisowy – bezgotówkowa naprawa auta w warsztatach ASO,
 2. kosztorysowy – odszkodowanie jest wypłacane na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawa auta odbywa się we własnym zakresie.

W ramach ubezpieczenia assistance można liczyć na pomoc ubezpieczyciela w sytuacji awaryjnej – dotyczy to zarówno naprawy samochodu, holowania jak i porad prawnych, pomocy medycznej, udzielenia informacji, a nawet wypożyczenia samochodu zastępczego. W tym przypadku wszystko zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewni wypłatę dodatkowego odszkodowania wtedy, gdy kierowca lub pasażer doznają urazu podczas wypadku komunikacyjnego, jazdy samochodem, postoju w czasie podróży samochodem, a nawet podczas wsiadania lub wysiadania z niego.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia, w ramach którego wypłata odszkodowania polega na wypłacie ustalonej sumy pieniężnej, renty oraz innego rodzaju świadczenia. Główną funkcją tego ubezpieczenia jest świadczenie finansowe po zajściu przewidzianego w umowie podstawowego wypadku ubezpieczeniowego, czyli śmierci.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o dodatkowe zdarzenia:

 • zdiagnozowanie poważnej choroby,
 • zdiagnozowanie nowotworu złośliwego,
 • pobyt w szpitalu,
 • operacja chirurgiczna,
 • wypadek komunikacyjny,
 • uszczerbek na zdrowiu.

Oprócz świadczeń finansowych z tytułu wystąpienia zdarzeń przewidzianych w polisue, można liczyć na dodatkowe świadczenia poprzez pakiet assistance.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to dobrowolnie wykupione ubezpieczenie, w którym ubezpieczony w zamian za wnoszoną składkę ubezpieczeniową otrzymuje bezpłatny lub częściowo refundowany przez zakład ubezpieczeń dostęp do wybranych placówek i określonych usług medycznych, w zależności od oferowanego zakresu ubezpieczenia. Wraz z rosnącą popularnością abonamentów medycznych w Polsce, ubezpieczyciele rozwijają ofertę ubezpieczeń zdrowotnych w ramach współpracy z prywatnymi placówkami oferującymi usługi medyczne, świadczone w ramach abonamentów.

Ubezpieczenia osobowe (NNW, koszty leczenia)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku, powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL)

Ubezpieczenie podróżne zapewnia zwrot kosztów leczenia i szeroki zakres pomocy assistance w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie wyjazdu prywatnego lub służbowego za granicą.

Jakiego rodzaju ubezpieczeń potrzebują deweloperzy?

W momencie przejęcia przez wykonawcę terenu budowy spada na niego cała odpowiedzialność, w tym również za szkody, które mogą mieć miejsce podczas realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada on zatem wobec osób trzecich i inwestora na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego. W związku z powyższym dla bezpieczeństwa i ochrony Wykonawca powinien zawrzeć ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych (ubezpieczenie inwestycji). Ubezpieczenie to obejmuje wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie (np. kradzież sprzętu budowlanego z terenu inwestycji), uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Podstawowe ryzyka to przede wszystkim: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, katastrofa budowlana, powódź, huragan, grad, osunięcie się ziemi, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi i inne. W ramach wspomnianej ochrony jest również kradzież mienia, np. sprzętu budowlanego z terenu inwestycji.

Kolejnym rodzajem ubezpieczenia, ważnym dla firmy deweloperskiej, jest polisa OC, która obejmuje  odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem i użytkowaniem mienia.

Jakie dokumenty ubezpieczeniowe poza polisą powinien otrzymać klient?

Poza polisą ubezpieczeniową klient powinien otrzymać ogólne warunki ubezpieczeń (tzw. OWU) oraz karty produktu.

Jakie korzyści przyniesie nam współpraca WDB S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem dla branży nieruchomości?

W ramach współpracy wspieramy naszych klientów w kompleksowym procesie zarządzania ryzykiem towarzyszącym ich działalności. Poprzez profesjonalne doradztwo oraz posiadaną siłę negocjacyjną zapewniamy realne oszczędności przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i zakresu uruchamianej ochrony.

Kluczową wartością dodaną takiej współpracy będzie wieloletnie doświadczenie WDB w obsłudze szeroko pojętego sektora mieszkalnictwa, które gwarantuje dogłębne zrozumienie specyfiki działalności, a także wypracowane i sprawdzone w praktyce rozwiązania ubezpieczeniowe. Nie bez znaczenia będzie też doświadczenie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, np. wymagającymi szkodami, przy których wsparcie WDB będzie miało znaczenie zarówno przy wypłacie odszkodowania jak i wznowieniu ochrony na kolejny okres ubezpieczeniowy.

W jaki sposób skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców?

Kwestia ta jest regulowana przez kodeks cywilny, a konkretnie art. 429, który brzmi w sposób następujący:

„Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo, że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.”

Czyli powinniśmy zadbać o to, żeby wykonywanie czynności powierzyć profesjonaliście, którego wcześniej powinniśmy dobrze zweryfikować.

Kluczowym elementem,, który podlega takiej weryfikacji, jest doświadczenie na rynku - czyli jak długo dany podmiot działa w określonym obszarze. Prosimy o okazanie referencji. Sprawdzamy jakimi zasobami ludzkimi, materiałowymi i finansowymi dysponuje nasz podwykonawca i czy są one wystarczające do realizacji powierzanego zlecenia. Badamy skalę jego działalności poprzez weryfikację informacji o obsługiwanych przez niego podmiotach. Dokonujemy analizy polisy OC, przede wszystkim zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wysokości sumy gwarancyjnej, aby mieć pewność, że w przypadku szkody polisa będzie miała pokrycie. Weryfikujemy dostępność i czas reakcji po stronie podwykonawcy.

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z polisy ubezpieczeniowej?

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia regulują przepisy kodeksu cywilnego. Roszczenia z umów ubezpieczeń przedawniają się z upływem 3 lat – jest to zasada ogólna. W przypadku żądań wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia z OC zastosowanie mają jednak przepisy dotyczące odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

 Art.  819.  [Przedawnienie roszczeń]

 • 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.
 • 2. (uchylony).
 • 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.
 • 4. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Jaka jest różnica pomiędzy agentem wyłącznym a multiagentem?

Każdy agent jest przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli aby działać musi wcześniej podpisać umowę z zakładem ubezpieczeń. Jeśli agent podpisze umowę tylko z jednym ubezpieczycielem to jest to agent wyłączny, jeśli z kilkoma to mamy do czynienia z multiagentem.

Agent pracuje na narzędziach i dokumentach udostępnionych mu przez zakład ubezpieczeń. Do swojego działania nie potrzebuje pełnomocnictwa podpisanego przez klienta.

Jaka jest różnica między agentem a brokerem?

Broker działa w imieniu i na rzecz klienta. Do swojego działania potrzebuje pełnomocnictwo podpisane przez klienta. Broker zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń musi działać według określnego schematu. Najpierw przeprowadza analizę potrzeb klienta, tzw. APK, następnie na jej podstawie przygotowuje zapytanie ofertowe, które jest kierowane do wybranych przez brokera, i na bazie jego doświadczenia, ubezpieczycieli. Broker pozyskuje oferty, negocjuje je, a następnie przygotowuje raport z porównania oraz rekomendację najkorzystniejszej dla klienta propozycji. Na dużą uwagę zasługuje również funkcja doradcza, którą realizuje broker w zakresie szeroko rozumianych ubezpieczeń.