Nieruchomości komunalne

OC ogólne (działalności)

Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym:

 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
 • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych;
 • szkody powstałe w wyniku przecieku wody przez nieszczelne pokrycia dachowe, nieszczelną stolarkę okienną, balkony, loggie, wykusze lub nieszczelne złącza ścian zewnętrznych budynku, systemy odwodnieniowe (rynny, rury spustowe i balkonowe).

OC zarządcy nieruchomości

Ubezpieczenie skierowane jest do osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, w oparciu o umowę o zarządzanie zawartą z właścicielem nieruchomości.

Minimalna suma gwarancyjna OC zarządcy wynosi 50.000 EUR w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Zarządca może zdecydować się na dobrowolne podwyższenie sumy gwarancyjnej, jeśli kwotę ustawową uzna za potencjalnie niewystarczającą do likwidacji możliwych szkód.

OC wspólnoty mieszkaniowej

Rodzaj ubezpieczanej działalności:

Posiadanie mienia oraz zarządzanie, administrowanie nieruchomościami własnymi i powierzonymi w użytkowanie na podstawie tytułu prawnego, w szczególności za szkody powstałe w związku z posiadaniem/użytkowaniem:

 1. budynku (budynków) wraz z pomieszczeniami dodatkowymi, takimi jak piwnice, komórki lokatorskie, wózkownie, schowki, garaże, suszarnie;
 2. miejsc postojowych znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej;
 3. placów, trawników, dziedzińców, ogrodów, drzew i roślin;
 4. wszelkiego typu instalacji w jakie wyposażona jest nieruchomość wspólna;
 5. urządzeń rekreacyjnych, placów zabaw, boisk znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej.

Zakres ubezpieczenia:

Zakres podstawowy stanowi odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego o charakterze pozaumownym (OC deliktowa) oraz odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa), w tym:

 • za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym na skutek rażącego niedbalstwa;
 • za szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez dobrowolnych nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu, w tym imprez osiedlowych;
 • za szkody powstałe w następstwie przeniesienia ognia;
 • za szkody powstałe w następstwie przepięć;
 • za szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych;
 • za szkody powstałe w wyniku przecieku wody przez nieszczelne pokrycia dachowe, nieszczelną stolarkę okienną, balkony, loggie, wykusze lub nieszczelne złącza ścian zewnętrznych budynku, systemy odwodnieniowe (rynny, rury spustowe i balkonowe);
 • za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego (z zachowaniem prawa regresu).

Podwykonawca - firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności porządkowych (w tym odśnieżania);

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna Wspólnoty Mieszkaniowej za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym członkom Wspólnoty Mieszkaniowej.

Ochrona obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za straty, które osoba trzecia poniosła (straty rzeczywiste) oraz korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono jej szkody.

OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Ubezpieczonymi są członkowie zarządu oraz rady mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej, pełniący wskazane funkcje w okresie ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty finansowe, wyrządzone osobom trzecim.

OC inwestora zastępczego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej inwestora zastępczego zapewnia ochronę, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych (np. w związku z popełnieniem błędu w nadzorze) wyrządzona zostanie szkoda osobie trzeciej.

Zakres obowiązków inwestora zastępczego reguluje umowa z inwestorem/zamawiającym o zastępstwo inwestycyjne. Zwykle do obowiązków inwestora zastępczego należy zorganizowanie i koordynacja działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

Warto dodać, iż lista obowiązków inwestora zastępczego jest znacznie szersza od listy obowiązków osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dodatkowo obowiązkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa nie zapewnia całkowitej ochrony inwestorowi zastępczemu.

Zdecydowanie wskazane jest zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tym bardziej że inwestor zastępczy to najczęściej zespół specjalistów, a nie pojedyncza osoba.

Ubezpieczenie mienia (nieruchomości i ruchomości) od ryzyk wszystkich lub nazwanych

Ubezpieczenie mienia to kompleksowa oferta zabezpieczenia majątku należącego do podmiotów działających w szeroko pojętym sektorze mieszkalnictwa. Ochrona świadczona jest na zasadach ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (tzw. "all risks").

Zakres ubezpieczenia obejmuje każde ryzyko wywołujące szkodę w mieniu, które nie zostało wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia, np. szkody materialne powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych, bądź kanalizacyjnych.

Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony poprzez zastosowanie klauzul indywidualnych.

Przedmiot ubezpieczenia dla nieruchomości wspólnej:

Mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, a wykorzystywane w związku z użytkowaniem nieruchomości wspólnej tj.

 • Budynki mieszkalne (w tym m.in. stałe elementy wykończeniowe, instalacje, hale garażowe);
 • Budowle (w tym m.in. podjazdy, chodniki, drogi wewnętrzne);
 • Budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
 • Obiekty małej architektury (w tym m.in. osłony, altany śmietnikowe, ogrodzenia, bramy zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne);
 • Mienie ruchome (w tym m.in. maszyny, wyposażenie, urządzenia, wodomierze, monitoring, fotowoltaika);
 • Mienie osób trzecich (w tym m.in. kubły na śmieci, wodomierze, fotowoltaika);
 • Przewody i rurociągi znajdujące się poza budynkiem – niezależnie od odległości do budynku, własne lub pod nadzorem;
 • Mienie niskocenne (w tym min. wycieraczki, donice);
 • Architektura ogrodowa wraz z roślinnością.

Przedmiot ubezpieczenia dla mienia SM/TBS/ZGK/Zarządcy Nieruchomości:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • szyby i inne tłukące się przedmioty,
 • mienie osób trzecich,
 • nakłady adaptacyjne,
 • wartości pieniężne,
 • mienie pracownicze.

Ubezpieczenie D&O (zarządu, rady nadzorczej, prokurenta, głównej księgowej)

Podmiot ubezpieczenia:

Podmioty działające w formach: spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółdzielni.

Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczenie odpowiedzialności organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, prokurent) i samej spółki przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz. Polisa uruchomi się w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i na okoliczności pozwu ze strony samej spółki.

Zakres ubezpieczenia:

 • pokrycie kosztów obrony prawnej przed roszczeniem – także w sprawach karnych,
 • wypłata odszkodowania – zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody,
 • ochrona dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych,
 • pokrycie kosztów postępowania przygotowawczego,
 • wypłata odszkodowania w sprawach o naruszenie praw pracowniczych,
 • ochrona członków władz zasiadających w spółkach zależnych, bez konieczności wykupywania oddzielnych polis,
 • ochrona w przypadku odpowiedzialności członków władz za zobowiązania publicznoprawne spółki,
 • pokrycie grzywien i kar administracyjnych.

Ubezpieczenie skarbowe (koszty związane z sankcjami skarbowymi)

Podmiot ubezpieczenia:

Osoby pośrednio lub bezpośrednio odpowiedzialne za finanse w firmie – także członkowie zarządu i właściciele.

Zakres ubezpieczenia:

 • zbadanie zasadności postawionych zarzutów i pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata, kosztów sądowych;
 • pokrycie kosztów odszkodowań – kar finansowych nakładanych na podstawie KKS;
 • pokrycie kosztów odtworzenia dokumentów zagubionych, zniszczonych lub utraconych.

Ubezpieczenie Cyber Security (atak hakerski, utrata danych osobowych – RODO)

Podmiot ubezpieczenia:

Podmioty, które przetwarzają dane elektroniczne.

Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje ochroną dane elektroniczne od szkód wyrządzonych przez wirusy komputerowe, ataki hakerskie oraz nieuczciwych pracowników.

Zakres ubezpieczenia:

 • koszty obrony prawnej i odszkodowanie w przypadku utraty danych osobowych,
 • kwoty odpowiadające wysokości kar administracyjnych za naruszenie danych (sankcje z tytułu naruszenia prawa ochrony danych RODO),
 • honoraria z tytułu świadczenia usług prawnych oraz reprezentowania Ubezpieczonego przed organami władzy państwowej w związku z postępowaniem prowadzonym przez organ nadzoru,
 • honoraria z tytułu świadczenia przez specjalistów usług w zakresie informatyki śledczej,
 • honoraria z tytułu świadczenia usług przez niezależnych doradców, których celem jest ochrona reputacji spółki i osób fizycznych,
 • honoraria związane z zawiadomieniem osoby, której dotyczą dane,
 • honoraria związane z odzyskaniem danych elektronicznych.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (ubezpieczenie inwestycji)

Podmiot ubezpieczenia:

Inwestor, główny wykonawca, podwykonawca.

Przedmiot ubezpieczenia:

Obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na placu budowy. Obejmuje roboty kontraktowe (materiały + robocizna), sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie.

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia , które nie są wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Podstawowe ryzyka to w szczególności: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, katastrofa budowlana, powódź, huragan, grad, osunięcie się ziemi, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi i inne.

Formy ubezpieczenia:

 • Otwartego pokrycia tzw. open cover – ubezpieczeniem objęte są kontrakty na uzgodnionych warunkach, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia;
 • Obrotowa – ubezpieczeniem są objęte wszystkie realizowane kontrakty spełniające wcześniej uzgodnione parametry, bez konieczności każdorazowego ich zgłaszania.

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance)

Rozróżnić możemy kilka rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych. Najbardziej popularne ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce to polisy OC. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce. W drugiej kolejności dużą popularnością cieszy się Autocasco, które jest już ubezpieczeniem dobrowolnym. Wśród często kupowanych ubezpieczeń komunikacyjnych znajdują się również NNW, Assistance, dodatkowe ubezpieczenie szyb.

Zakres ochrony OC obejmuje wszystkie roszczenia osób trzecich względem osoby, która spowodowała kolizję.

Ubezpieczenie AC zapewnia ochronę na wypadek uszkodzenia lub kradzieży pojazdu.

Dostępne są 2 warianty:

 1. serwisowy – bezgotówkowa naprawa auta w warsztatach ASO,
 2. kosztorysowy – odszkodowanie jest wypłacane na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawa auta odbywa się we własnym zakresie.

W ramach ubezpieczenia assistance można liczyć na pomoc ubezpieczyciela w sytuacji awaryjnej – dotyczy to zarówno naprawy samochodu, holowania jak i porad prawnych, pomocy medycznej, udzielenia informacji, a nawet wypożyczenia samochodu zastępczego. W tym przypadku wszystko zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewni wypłatę dodatkowego odszkodowania wtedy, gdy kierowca lub pasażer doznają urazu podczas wypadku komunikacyjnego, jazdy samochodem, postoju w czasie podróży samochodem, a nawet podczas wsiadania lub wysiadania z niego.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia, w ramach którego wypłata odszkodowania polega na wypłacie ustalonej sumy pieniężnej, renty oraz innego rodzaju świadczenia. Główną funkcją tego ubezpieczenia jest świadczenie finansowe po zajściu przewidzianego w umowie podstawowego wypadku ubezpieczeniowego, czyli śmierci.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o dodatkowe zdarzenia:

 • zdiagnozowanie poważnej choroby,
 • zdiagnozowanie nowotworu złośliwego,
 • pobyt w szpitalu,
 • operacja chirurgiczna,
 • wypadek komunikacyjny,
 • uszczerbek na zdrowiu.

Oprócz świadczeń finansowych z tytułu wystąpienia zdarzeń przewidzianych w polisue, można liczyć na dodatkowe świadczenia poprzez pakiet assistance.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to dobrowolnie wykupione ubezpieczenie, w którym ubezpieczony w zamian za wnoszoną składkę ubezpieczeniową otrzymuje bezpłatny lub częściowo refundowany przez zakład ubezpieczeń dostęp do wybranych placówek i określonych usług medycznych, w zależności od oferowanego zakresu ubezpieczenia. Wraz z rosnącą popularnością abonamentów medycznych w Polsce, ubezpieczyciele rozwijają ofertę ubezpieczeń zdrowotnych w ramach współpracy z prywatnymi placówkami oferującymi usługi medyczne, świadczone w ramach abonamentów.

Ubezpieczenia osobowe (NNW, koszty leczenia)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku, powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL)

Ubezpieczenie podróżne zapewnia zwrot kosztów leczenia i szeroki zakres pomocy assistance w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie wyjazdu prywatnego lub służbowego za granicą.